TYÖSKENTELY

Mitä tehdä, jos työntekijät eivät ole tyytyväisiä työhönsä, eivät tunnu jaksavan, henkilökemiat eivät yksinkertaisesti kohtaa ja sijaisia ei tunnu löytyvän mistään? 

Voisiko syy olla työntekemisen mallissa tai siitä, ettei oleellisia työkaluja ole otettu käyttöön? Onko palvelujen kehittämisen tiimellyksessä unohdettu työntekijät, toimivien työmallien kehittäminen kasvavan asiakasmäärän rinnalla? Kokeeko osa työntekijöistä, että heiltä vaaditaan liikaa tai osaaminen ei yksinkertaisesti riitä suorittamaan vaadittuja tehtäviä? Työtehtävien sisältö tulee vastata tehtävään varattua aikaa ja työntekijän osaamista, sillä osaava henkilökunta ajautuu sinne, missä työolot ovat kunnossa, osaamisvaatimukset vastaavat koulutusta ja työlle on annettu siihen todellisuudessa kuluva aika.

Hyvinvoivat ja työstään nauttivat työntekijät ovat yrityksen paras mainos. He viestivät asiakkaille ja heidän lähipiirille siitä, että yrityksenne huolehtii työntekijöistä; heidän hyvinvoinnistaan, yhteishengestä ja osaamisesta. Myös sijaiset tunnistavat tällaiset paikat ja osaavat työpanoksellaan tarjoutua töihin tällaiseen yritykseen. Kehitä yrityksesi toiminnasta laadukas ja työhyvinvoinnin edelläkävijä!

MISSÄ TARVITSETTE APUA?

1. Henkilökunta vaihtuu tiuhaan

Henkilökunnan suuri vaihtuvuus on yksi signaali johdolle siitä, että kaikki yrityksessä ja työn tekemisessä ei ole kunnossa. Sosiaali- ja terveysalan työntekijät ovat usein hyvin motivoituneita auttamaan asiakkaita parhaansa yrittäen ja kaiken osaamisensa työhön antaen. Mikäli siihen ei ole mahdollisuutta tai osaamisessa on puutteita, voi työntekijät ajautua työhön toisiin yrityksiin.

Henkilökunnan pysyvyyteen, motivaation kasvattamiseen ja yhteishenkeen voi vaikuttaa. On muutamia yksinkertaisia keinoja, joiden avulla henkilökunnan pyöröovi voidaan pysäyttää.
Voin tarjota sinulle ohjausta ja materiaalia, joiden avulla henkilökunnan hyvinvointi paranee ja työntekijät viihtyvät työssään. On vain enää sinusta kiinni kehityksenne suunta. Klikkaa:

2. Sijaiset karttavat paikkaa

Sairaslomien ja väliaikaiselle tarpeelle ei löydy sijaisia? Jos ei edes, vaikka sijaisten palkkaa nostettaisiin, on syytä katsoa peiliin. Onko sijaisille hyvät oltavat? Tunteeko sijainen olonsa turvalliseksi, kunnioitetuksi ammattilaiseksi ja onko hänellä käytössään työkuvaansa tarvittavat välineet? Sijainen on myös ammattilainen työssään. Hän voi olla yhtä pätevä tai jopa pätevämpi työssään kuin vakituiset työntekijät, joten hän odottaa myös kunnioitusta työpaikalle antamaansa työpanosta kohtaan. Sijainen saattaa olla lähtenyt vakituisesta työstään huonojen työolojen vuoksi ja varmasti karttaa kaikkia työpaikkoja, joissa ei tunne itseään ja ammattitaitoaan kunnioitettavan. Sijainen tulee ottaa työpaikalle tasavertaisena ammattilaisena, joka antaa päivän tai ehkä pidemmän työpanoksen asiakkaiden ja työpaikan hyväksi. 

Hyvien ja ammattitaitoisten sijaisten houkuttelemiseen voin tarjota muutamia hyviä vinkkejä ja työkaluja, joiden käyttöönotto on helppoa, mutta hyödyllistä. Näppärien materiaalien avulla tilanne avautuu aivan uusin silmin. Klikkaa:

3. Henkilökunnan kemiat eivät kohtaa

Vaikka työ olisi työntekijöistä mukavaa, on heistä tärkeää viihtyä työpaikallaan. Tähän vaikuttaa suuresti se, miten he kokevat työkaverinsa ja sen, miten hyvin yhteistyö muiden kanssa sujuu. Välillä työ voi tökkiä, mutta työkavereiden tuella ja avulla kaikesta yleensä selvitään. Toisinaan tulee kuitenkin tilanteita, jolloin yhteistyö ei työkavereiden tai työtiimien välillä suju. Mitä silloin tehdään? Miten tuetaan työntekijöitä ja työn tekemistä? Miten purkaa klikkejä ihmisten tai tiimien välillä? Miten työstä ja yhteistyöstä tulee kaikille mukavaa niin, että perustyö tulee tehtyä ja asiakas kokee saaneensa hyvää palvelua?

Henkilökunnan hyvinvointi, keskinäinen yhteistyö ja yhteishenki on etenkin sosiaali- ja terveysalan työssä erityisen tärkeää. Työ, jossa ollaan asiakkaiden kanssa henkilökohtaisten asioiden äärellä, on tärkeää, että asiakas kokee työntekijöiden yhteenkuuluvuuden. Tämä lisää asiakkaan turvallisuuden tunnetta palveluja kohtaan sekä luotettavuutta työntekijöistä, jotka häntä auttavat. 

Henkilökunnan yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja hyvinvointiin johdolla on erityisen hyvät mahdollisuudet vaikuttaa toimivien työmenetelmien avulla. Tilaa toimivat materiaalit nyt ja Klikkaa:

4. Työnkuva koetaan liian raskaaksi

Sosiaali- ja terveysalan työ on luonteeltaan eettistä ja pyrkii asiakkaan tilanteen ja voinnin parantamiseen keinoin, jotka koetaan hyviksi toimintatavoiksi ja eettisiksi suorittaa. Tilanne, jossa työntekijä kokee, ettei yksinkertaisesti osaa tehdä työtehtäviään tai työn suorittaminen oikein tai eettisesti ei ole mahdollista, on omiaan kuormittamaan työntekijää. Jatkuva stressi siitä, onko työ oikein suoritettu ja asiakaskohtaamiset eettisesti oikein hoidettuja voi olla omiaan lisäämään työntekijän henkistä kuormitusta ja näin heikentämään työssä jaksamista. 

Henkilökunnan hyvinvointi on monitahoinen yhtälö, johon yrityksen johdolla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. Työssä jaksamiseen liittyvät seikat voivat olla yllättävänkin yksinkertaisesti ratkaistavissa.

Ratkaisu ei tule olemaan tiukentuvat säädökset tai aikataulujen tarkkailu vaan päinvastoin: henkilökunta usein itse osaa hoitaa monet ongelmatilanteet, jos sille annetaan mahdollisuus johdon toimesta. Miksi ette siis kokeilisi tätä? Tilaa edullinen, mutta laadukas materiaalipaketti työssäjaksamisen tueksi.  Klikkaa:

KYSY HINNOISTAmuutoksenvoima@gmail.com